อบต. มะค่า จ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานส่วนตำบล 2557 รวม 8 อัตรา 24 มีค.-17 เมย.

สมัครงาน อบต.มะค่า จ.หาสารคาม 2557

สมัครงาน อบต.มะค่า จ.หาสารคาม 2557

สมัครงาน อบต 2557 อัพเดทล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน อบต 2557 ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ได้ ดังต่อไปนี้

สมัครงาน อบต.มะค่า จ.มหาสารคาม 2557

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2

 1. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา

==============================================================

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครงาน อบต 2557 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

==============================================================

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 8,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
 2. ประาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,330 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 11,860 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
 2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กำหนดให้ได้รับเงินตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 12,560 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

==============================================================

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน อบต 2557 ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 17 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.makhalocal.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 774106

==============================================================

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ตำแหน่งละ 300 บาท

==============================================================

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557  วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.makhalocal.go.th

==============================================================

สมัครงาน อบต. มะค่า คลิกที่นี่

lnwtalk.com

Leave a comment

Your email address will not be published.

*