[สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา

[สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา

[สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ

[สมัครงาน การประปา 2557]การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา

สมัครงาน การประปานครหลวง ประจำปี 2557 เปิดรับสมัครกันแล้วจร้าาา!!! งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา ซึ่งการประปานครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • วิศวกร  จำนวน 40 อัตรา
 • นักการตลาด  จำนวน 4 อัตรา
 • นักคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคล / บุคลากร  จำนวน 2 อัตรา
 • นักบริหารงาน จำนวน 3 อัตรา
 • นักบัญชี  จำนวน 25 อัตรา
 • นักวิชาการการเงินการคลัง  จำนวน 4 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร  จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ตรวจสอบ  จำนวน 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์  (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 • วิศวกร (โทรคมนาคม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร [สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ

 1. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2557)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 25 มีนาคม 2557) กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและให้นำใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง) ตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับแต่ละำตำแหน่ง
 3. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 4. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  (ผลคะแนนการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่ 31 มี.ค.57) ดังนี้
 • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading) หรือ
 • TOEFL แบบ Paer Based Test ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
 • TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  ทั้งนี้ ผู้ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบ

 วิธีการสมัคร [สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ

กรประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ โดยการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครงานได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สมัครงาน การประปา 2557

การประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ ให้ทราบในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ที่เว็บไซต์การประปานครหลวง http://job.mwa.co.th

อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) อัตรา  17,830 บาท
 • ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.บ.  อัตรา  16,830 บาท
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)  อัตรา 22,580 บาท
 • ปริญญาโท คุณวุฒิอื่นๆ ยกเว้น วศ.ม.  อัตรา 20,030 บาท

อ่านรายละเอียด ประกาศ [สมัครงาน การประปา 2557] การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา เพิ่มเติมได้ที่นี่

>>>>http://job.mwa.co.th/201403/mwa.pdf

 

ค้นหางาน คลิกที่นี่ >>>>งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 

lnwtalk.com

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. สมัครงาน การประปา 2557 การประปานครหลวง เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รวม 83 อัตรา - PaLungJit.org

Leave a comment

Your email address will not be published.

*