งานราชการ ตาก 2557 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 30 อัตรา

งานราชการ ตาก 2557 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 30 อัตรา

งานราชการ ตาก 2557 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 30 อัตรา

งานราชการ ตาก 2557 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 30 อัตรา

งานราชการ ตาก 2557  เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือก และบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 30 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

 • ช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 6 อัตรา
 • เจาพนักงานทะเบียน  จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 • ทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
 • สถาปนิก  จำนวน 1อัตรา
 • วิศวกรโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์   จำนวน 1 อ้ัตรา
 • นักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 • นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง งานราชการ ตาก 2557

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เงินเดือนที่ได้รับสำหรับตำแหน่ง งานราชการ ตาก 2557

 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน 7,640 บาท
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 8,800 บาท
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 9,330 บาท
 • วุฒิ ปริญญาตรี 11,860 บาท

วิธีการสมัครสอบ  งานราชการ ตาก 2557

ให้ผู้สนใจสมัครงานราชการ สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และเว็บไซต์ http://www.nakhonmaesotcity.go.th และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 เมษายน 2557 สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

อ่านรายละเอียด ประกาศ งานราชการ ตาก 2557 เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 30 อัตรา เพิ่มเติมได้ที่นี่

>>>>>http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/jobnews/upload/files/file-edit-ประกาศรับสมัคร-030357.pdf

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*